شـمـا در ایـنـجـا هـسـتـیـد:  لوله » لوله آلومینیومی
لوله آلومینیومی

 

لوله آلومینیومی
درﺻﻨﻌﺖ، آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﭘﺲ از ﻓﻮﻻد در ردﻳﻒ دوم از ﻧﻈﺮ ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻗﺮار دارد. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاص وﻳﮋه آن اﺳﺖ. ﺟﺮم ﺣﺠﻤﯽ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم در ﺣﺪود ﻳﮏ ﺳﻮم ﻓﻮﻻد ﻳﺎ ﻣﺲ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ اﺳﺘﺤﮑﺎم ﺑﻪ وزن ﺑﻌﻀﯽ از آﻟﻴﺎژﻫﺎی آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم از ﻓﻮﻻد ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم وآﻟﻴﺎژﻫﺎی آن دارای ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﮑﺘﺮﻳﮑﯽ و ﮔﺮﻣﺎﻳﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﻮر و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم وآﻟﻴﺎژﻫﺎی آن دارای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮردﮔﯽ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ رﻳﺨﺘﻪﮔﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺷﮑﻞ ﭘﺬﻳﺮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ: ﻟﻮﻟﻪ، ﭘﺮوﻓﻴﻞ، ﻧﺒﺸﯽ و... دارﻧﺪ.
کلمات کلیدی

لوله آلومینیومی , فروش لوله آلومینیومی , لوله آلومینیومی 316 , قیمت لوله آلومینیومی , لوله خرطومی آلومینیومی , لوله آلومینیومی درزدار , لوله آلومینیومی بدون درز , لوله آلومینیومی 321